Tin tức - sự kiện

Thông tư 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Ngày 14/102021 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Thông tư 17/2021/TT-BTNMT quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Thông tư này bao gồm 5 Chương 18 Điều, quy định về giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước đối với các tổ chức, cá nhân có công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước (trừ khai thác, sử dụng nước biển) thuộc một trong các trường hợp phải có giấy phép sau đây:

1. Công trình hồ chứa khai thác nước mặt để phát điện với công suất lắp máy trên 50kW, bao gồm cả hồ chức thủy lợi kết hợp với phát điện.

2. Công trình hồ chứa khai thác nước mặt có quy mô trên 0,1m3/giây đối với trường hợp cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; trên 100m3/ngày đêm đối với trường hợp cấp nước cho các mục đích khác.

3. Công trình cống, trạm bơm và các công trình khai thác nước mặt khác có quy mô trên 0,1m3/giây đối với trường hợp cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; trên 100m3/ngày đêm đối với trường hợp cấp nước cho các mục đích khác.

4. Công trình khai thác nước dưới đất với quy mô trên 10m3/ngày đêm.

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước (trừ khai thác, sử dụng nước biển). Giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước là việc kiểm soát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thông qua việc theo dõi số liệu quan trắc của các cơ sở khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Việc giám sát được quy định tại Thông tư này được thực hiện bằng các hình thức: Giám sát tự động, trực tuyến (theo dõi số liệu đo đạc, quan trắc tự động, liên tục được kết nối và truyền trực tiếp vào hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước); Giám sát định kỳ (theo dõi số liệu đo đạc, quan trắc được cập nhật định kỳ vào hệ thống giám sát); Giám sát bắng camera (theo dõi hình ảnh bằng camera được kết nối và truyền trực tiếp, liên tục vào hệ thống giám sát) bảo đảm tính chính xác và trung thực theo các nguyên tắc giám sát. Ngoài ra, Thông tư này còn quy định trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước từ trung ương đến địa phương, trách nhiệm của các cơ sở khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/11/2021.

Chi tiết: TT17.pdf

Đối tác